Program ćwiczeń laboratoryjnych:

  1. Optymalizacja struktury produkcji trzech wyrobów.
  2. Wybór procesów technologicznych.
  3. Zagadnienie przydziału.
  4. Otwarte i zamknięte zagadnienia transportowe.
  5. Minimalizacja pustych przebiegów.
  6. Analiza binarna.
  7. Analiza wielokryterialna.

Cel 1. Nabycie wiedzy w zakresie sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi

Cel 2. Nabycie umiejętności w zakresie zarządzania zapasami, magazynem, dystrybucją, logistyczną obsługą klienta oraz wskazanie związku między logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa.


Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w firmach spedycyjnych, transportowych, logistycznych oraz w branży produkcji i dystrybucji żywności, spedycji rolnej, także w działaniach handlowych w firmach produkcyjnych. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności poprzez rozwiązywanie zadań, studiów przypadków i wypełnianie dokumentów transportowych, spedycyjnych i celnych. 

Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy inżynierskiej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Seminaria dyplomowe przyczyniają się do pogłębienia wiedzy studentów oraz do wytworzenia nawyku samodzielnego rozwiązywania zagadnień. Uczest­nik seminarium z biegiem czasu sam zaczyna dostrzegać konieczność systematy­cznego kształcenia i uaktualniania swej wiedzy. W trakcie zajęć seminaryjnych studenci zdobywają świadomość, że nie wystarcza mechaniczna znajomość fa­któw i zagadnień, konieczne jest bowiem przede wszystkim nabycie umiejętno­ści omawiania, odkrywania i kojarzenia faktów, szukania współzależności i wy­ciągania wniosków. 

Seminarium dyplomowe ma charakter zajęć konsultacyjnych polegających głównie na doradzaniu oraz krytyce sposobu prowadzenia przez studentów prac dyplomowych.

Seminaria dyplomowe są wykorzystywane przede wszystkim do omawiania i dyskutowania wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej. 

Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy w zakresie logistyki transportowej.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw teoretycznych z zakresu eksploatacji środków transportu drogowego oraz umożliwienie ich zastosowania w praktyce.

Celem przedmiotu jest przedstawienie techniki i technologii, funkcjonującej w postaci infrastruktury logistycznej, jako organizacyjno-funkcjonalnej płaszczyzny integrującej poszczególne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw, a także zapoznanie studenta z dominującą rolą jaką w infrastrukturze logistycznej odgrywa technologia informacyjno-komunikacyjna.