Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - to przedmiot w obrębie którego uczymy się o relacjach między społeczeństwami, państwami, podmiotami prywatnymi w oparciu o relacje ekonomiczne, finansowe i biznesowe.

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawowymi cechami usług oraz ekonomiką działalności usługowej na rynkach międzynarodowych. Charakterystyka rynku usług ( w szczególności rynku międzynarodowego) jego struktury, specyfiki oraz charakterystyka kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej w działalności usługowej. W dalszym toku student ma posiąść wiedzę i umiejętności dotyczące oferty usługowej na rynku w różnych sferach działalności usługowej, w tym usług na rynku międzynarodowym, umiejętność klasyfikacji i charakterystyki usług oraz umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem pojęciowym i metodycznym w aspekcie działalności gospodarczej w sferze usług (ze szczególnym uwzględnieniem biznesu międzynarodowego).


Definicje w polityce społecznej:  dobrobyt społeczny

„Polityka społeczna to sfera działalności państwa, innych  ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje się  kształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków  międzyludzkich.”

A. Rajkiewicz

„Polityka społeczna oznacza politykę rządów (…) która ma  bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli poprzez dostarczanie  im usług lub dochodu”


Dobrobyt społeczny to stan wysokiego zaspokojenia potrzeb

ludności: głównie bytowych (materialnych) ale i związanych ze  zdrowiem, wykształceniem, czasem wolnym, miejscem  zamieszkania.


(Thomas Marshall)

Aspekty teoretyczne i modele polityki społecznej

Przesłanki kształtowania celów operacyjnych w polityce społecznej

Praca i bezrobocie

Zabezpieczenie emerytalne

Ubóstwo i metody jego przezwyciężania

Opieka zdrowotna

System edukacyjny

Polityka rodzinna

Polityka mieszkaniowa