• Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych i ich wpływu na kształtowanie relacji transgranicznych przez pryzmat kultury i języka danego narodu.

  1. Student zdobywa wiedze z zakresu kultury i języka sąsiadów ich obyczajów.
  2. Student zdobywa umiejętności analizowania jaki wpływ na współczesne zachowania polityczne ma kultura i język danego narodu w kształtowaniu stosunków międzynarodowych w wymiarze trans granicznym oraz lokalnym i globalnym.
  3. Student zdobywa umiejętności w analizowaniu faktycznego znaczenia kultury w kształtowaniu postaw politycznych w aspekcie transgranicznym.

Cele przedmiotu

- zdobycie wiedzy na temat złożonych uwarunkowań kulturowych dla zapewnienia bezpieczeństwa transgranicznego

- wzmocnienie i utrwalenie możliwości działania studenta w wielokulturowym środowisku społecznym

podtrzymanie umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy o europejskim obszarze kulturowym oraz kulturach pozaeuropejskich

Tematyka zajęć

- Pojęcie kultury, kultura a cywilizacja. Etnocentryzm, europocentryzm – bogactwo i różnorodność kulturowego dorobku ludzkości. Uniwersalizm a relatywizm kulturowy. Kultura jako czynnik tożsamości oraz obcość kulturowa. Wielokulturowość i jej dylematy: amerykański i europejski model wielokulturowości.

- Kultura jako płaszczyzna porozumienia, bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej (wspólny europejski obszar kulturowy). Kultura jako soft power w stosunkach transgranicznych i międzynarodowych

- Kultura jako przestrzeń potencjalnego konfliktu wartości: Teoria cywilizacji Konecznego, koncepcje końca cywilizacji Fukuyamy oraz zderzenia cywilizacji Huntingtona.

- Kultura jako zmienna zależna i niezależna. Państwa, organizacje międzyrządowe i organizacje pozarządowe jako podmioty międzynarodowej polityki kulturalnej.

- Globalizacja a rozwój międzynarodowych stosunków kulturowych.

- Stereotypy, stygmaty i uprzedzenia jako bariery w komunikacji międzykulturowej. Świadomość różnic kulturowych, kulturowa samoświadomość oraz odpowiedzialność za działania i ich skutki w zróżnicowanym środowisku kulturowym. Psychologiczne aspekty otwartości kulturowej (ekstrawersja – introwersja).

- Kulturowe modele komunikacji międzynarodowej oraz kulturowy kontekst komunikacji.

- Komunikacja werbalna i poza-werbalna w komunikacji międzykulturowej.

- Bezgłośny język: Niejawne reguły i normy komunikacji międzykulturowej (E.T. Hall).

- Komunikacja i płeć w komunikacji międzykulturowej.

- Wybrane elementy kultury i dziedzictwa narodowego europejskiego obszaru kulturowego oraz kultur poza-europejskich