Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy realizacji pracy inżynierskiej, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej.

Seminaria dyplomowe przyczyniają się do pogłębienia wiedzy studentów oraz do wytworzenia nawyku samodzielnego rozwiązywania zagadnień. Uczest­nik seminarium z biegiem czasu sam zaczyna dostrzegać konieczność systematy­cznego kształcenia i uaktualniania swej wiedzy. W trakcie zajęć seminaryjnych studenci zdobywają świadomość, że nie wystarcza mechaniczna znajomość fa­któw i zagadnień, konieczne jest bowiem przede wszystkim nabycie umiejętno­ści omawiania, odkrywania i kojarzenia faktów, szukania współzależności i wy­ciągania wniosków. 

Seminarium dyplomowe ma charakter zajęć konsultacyjnych polegających głównie na doradzaniu oraz krytyce sposobu prowadzenia przez studentów prac dyplomowych.

Seminaria dyplomowe są wykorzystywane przede wszystkim do omawiania i dyskutowania wszystkich spraw związanych z przygotowywaniem pracy dyplomowej.